top of page
GreenFox Marine logo
Lyst bakgrunnsbilde med grønne firkanter

Daglig leder i selskapet. Bakgrunn innen ledelse, logistikk og økonomi. Flere års erfaring fra elektronikkbransjen og har jobbet mye med grensesnittet mellom supply chain, utviklingsarbeid og produksjon.

Erling Aspen

General manager of the company. Background in management, logistics and economics. Several years’ experience in the electronics industry, working extensively at the interface between supply chain, development work and production.

Erling Aspen

Gründer og tidligere eier av Maskon AS som i dag heter Skala Maskon. Har arbeidet mye med maskiner for rognsortering og vaksinasjon av settefisk. Lang og bred erfaring med teknologiutvikling, automatisering og robotisering.

Halvard Andresen

COO og prosjekleder

Halvard Andresen

Founder and former owner of Maskon AS, which is now Skala Maskon. Has worked extensively on systems for roe separation and vaccination of smolt. Extensive and in-depth experience of technology development, automation and robotisation.

Halvard Andresen

COO and project manager

Halvard Andresen

Gründer av GreenFox og AUROTECH. Lang fartstid innen utvikling av avansert elektronikk og høyoppløselig ultralyd. Ansvarlig for ultralydteknologien i dette prosjektet.

Roger Gullikstad

Founder of GreenFox and Aurotech. Extensive experience in the development of advanced electronics and high-resolution ultrasound. Responsible for the ultrasound technology in this project.

Roger Gullikstad

CTO og SW-ansvarlig. Mange års erfaring innen SW-utvikling og har jobbet mye med IoT-løsninger, AI og datasikkerhet. Var SW-ansvarlig for det prisvinnende styringssystemet til Nobø Energy Control.

Terje Kalseth Wahl

CTO and SW manager. Many years’ experience of SW development and has worked extensively on IoT solutions, AI and data security. Was SW manager for the Nobø Energy Control’s award-winning control system.

Terje Kalseth Wahl

Flere års erfaring innen SW-utvikling. Jobber med SW-oppgaver på vår løsning, samt har hatt ansvaret for opptrening og utvikling av vår kunstige intelligens. Har fokus på optimalisering og hastighet.

Jean-Luc Düe

Several years’ experience of SW development. Works on SW tasks on our solution and is in charge of training and developing our artificial intelligence. Focuses on optimisation and speed.

Jean-Luc Düe

Qualified in HW development but has primarily worked on SW development. Primarily responsible for development of the cloud solution and the dashboard to our solution. He also has experience from other IoT projects.

Andreas Aune

Utdannet innen HW-utvikling, men har jobbet mest med SW-utvikling. Har hovedansvaret for utviklingen av sky-løsning og «dash-bordet». til vår løsning. Har også erfaring fra andre IoT-prosjekter.

Andreas Aune

MEET OUR TEAM

bottom of page