top of page
GreenFox Marine logo

Først i verden: Patent på automatisk kjønnssortering av oppdrettsfiskVi har fått godkjent vår norske patentsøknad for automatisk kjønnssortering av oppdrettsfisk. Løsningen gir fisken bedre vilkår for å trives og forbedrer inntjeningen til oppdretterne.


Erling Aspen, daglig leder i GreenFox Marine, er svært stolt over at patentet nå er innvilget.


— Automatisk kjønnssortering av laksesmolt bidrar til å løse en av næringens største utfordringer med høy dødelighet i sjøfasen, samt at det bidrar til økt produktivitet, innleder Aspen, som fortsetter:


— At kjernefunksjonen i teknologien vår er patentert gir oss en ekstra trygghet i det videre arbeidet, som er rettet mot ytterligere industrialisering og kommersialisering av løsningen. Det er givende å tilby oppdretterne en løsning som vi vet gir fisken bedre helse og velferd.
Hvorfor bør fisken kjønnssorteres?

Fordelene med kjønnssortering er mange, både for fisken og for oppdretterne.


— Fisk i kjønnsseparerte merder vokser raskere, har lavere dødelighet og mindre sår. Samtidig kan røkter optimalisere produksjonen for hvert kjønn gjennom differensiert slaktetidspunkt, lysstyring, lokalisering, og andre slike tiltak.


— Man vil også kunne redusere tiden fisken tilbringer i sjøen, som igjen vil ha positive effekter med mindre lus på fisken og færre behandlinger. En mer uniform størrelse på fisken vil også forenkle produksjonen på settefiskanlegget, i merden og på slakteriet, forklarer Aspen.

Dette er løsningen

Den nå patenterte maskin er en automatisert løsning for kjønnssortering av fisk ved hjelp av ultralyd og kunstig intelligens (KI).


Vi har i dag frittstående maskiner som sorterer opp mot 3500 fisk i timen. Samtidig jobbes det med nye maskinløsninger, hvor hastigheten kan nærme seg 40.000 fisk i timen. Maskinen operer med en nøyaktighet fra 96 % til 99 %.


Løsningen brukes i dag for både stamfisk og settefisk, i inn- og utland.
Automatisk kjønnssortering av fisk. Fisk sendes inn i maskinen, hvor den skannes med ultralyd og sorteres i riktig kar.Brukes av de største oppdrettsselskapene

Flere av de største oppdrettsselskapene i Norge har allerede tatt løsningen i bruk. Bare det siste året har vi sortert mer enn 4 millioner laksesmolt, for blant andre Mowi, SalMar og Måsøval.


— Dette er en solid og velprøvd løsning som fungerer. Maskinen benyttes allerede av flere store aktører; vi har blant annet inngått en treårsavtale med Mowi, for sortering av all stamfisk, forteller Aspen.


Vi har også solgt maskiner i både Skottland og på Færøyene, samt fått henvendelser fra en rekke andre land. Det har vært spesielt stor interesse fra det Chilenske markedet, som i dag kjønnssorterer over 50 % av all oppdrettslaks manuelt, som vil si mer enn 100 millioner fisk i året.


 

Fem gode grunner for kjønnssortering av fisk:


  • Økt veksthastighet Hanfisken vokser opp mot 20 % raskere, og hunfisk opp til 10 % raskere, i separerte merder.

  • Forbedret fiskehelse Fisken er roligere i merden. Mindre stress forbedrer fiskevelferden og reduserer dødelighet og sårskader.

  • Optimaliserte slaktetider for hvert kjønn Separerte merder lar røkter optimalisere slaktetiden for hvert kjønn, slik at man unngår å slakte hunfisk for tidlig da den vokser tregere enn hanfisken.

  • Redusert tid i sjøen Konsesjoner utnyttes mer effektivt, med reduserte luseproblemer og mindre behandling og håndtering av fisken.

  • Enklere produksjon Samme størrelse på fisken forenkler produksjonen på settefiskanlegget, i merden og på slakteriet.


Opp mot 99 % nøyaktighet

Det eneste reelle alternativet til vår automatiske sorteringsmaskin er i dag manuell sortering med håndholdt ultralyd. Det er betraktelig mer tidkrevende og har lavere treffsikkerhet.


— Vår maskin sorterer fisken med en nøyaktighet på 96-99%. Vi har også kjørt tester på fisk som først er manuelt sortert, der nøyaktigheten har vært helt nede på 70%.


Det manuelle arbeidet er også et hinder for å kjønnssortere oppdrettsfisk i større omfang enn det som gjøres i dag.Undersøker avvik på hjerte og nyrer

Fremover skal løsningen kobles tetter opp mot vaksinemaskiner, slik at fisken vaksineres og kjønnssorteres i en prosess.


Vi er allerede i gang med flere spennende prosjekter, som vil tilføre maskinen ytterligere funksjoner næringa etterspør.


— Samtidig som fisken kjønnssorteres ønsker vi å gi fisken en helseindeks, som sier noe om fiskens robusthet og evne til å overleve et liv i sjøen. Det vil vi gjøre ved å undersøke avvik på hjerte, lever og nyrer, med ultralyd.


— Vi er allerede skrevet inn i et prosjekt som omhandler hjertet, og har startet arbeidet med kunne avdekke nefrokalsinose (nyresykdom) på et tidlig tidspunkt. Nefrokalsinose er en av de største årsakene til fiskedød hos settefisk og i sjøfasen.Starter prosjekt for kjønnssortering av torsk

På sikt vil maskinen tilpasses flere fiskearter.


En undersøkelse vi har fått gjennomført avslørte hele 16 arter på verdensbasis som er egnet for oppdrett – og som vil ha stor nytte av kjønnssortering med bruk av ultralyd.


— Næringa har allerede etterspurt kjønnssortering av en rekke fiskearter, slik som ørret, stør og seabass. I første omgang er vi i startfasen på et prosjekt med blant andre Norcod, for kjønnssortering av torsk, avslutter Aspen.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page